House of papers - Narzędzia do scrapbookingu

Dzisiaj chcę Wam przybliżyć temat narzędzi używanych w scrapbookingu. Zacznę od podstawowych, takich must have, które ułatwią Wam pracę oraz przedstawię Wam te, które sama najczęściej wykorzystuję.


Nożyczki
Zacznę od nich, gdyż uważam, że to podstawowe narzędzie, które powinno znaleźć się na każdym biurku. Sama korzystam z dużych nożyczek (do wycinania większych elementów) oraz małych – precyzyjnych (do wycinania drobnych elementów z arkuszy). Warto zaopatrzyć się również w te z ostrzem non-stick, które sprawia że materiał taki jak taśma dwustronna czy samoprzylepna nie będzie przywierać do ich powierzchni.

Bardzo popularne stały się nożyczki Tonic Studios Tim Holtz. Ja ich nie posiadam, choć są już na mojej liście zakupów, ponieważ miałam możliwość wypróbowania ich i są niezwykle komfortowe. Dlatego jeśli tylko macie możliwość wypróbowania nożyczek przez zakupem, warto to zrobić. To naprawdę bardzo istotne, by nożyczki „dobrze leżały” w dłoni, by dłoń się nie męczyła. Szczególnie jeśli lubisz dużo wycinać :) Na dole stron znajdziecie kilka przykładowych par, któe znajdziecie u nas w sklepie.

O kleju powstał osobny artykuł, do przeczytania którego gorąco Was zachęcam, a do którego link zostaiam Wam poniżej. Ja używam najczęściej kleju Magic oraz kleju introligatorskiego od Eco Scrapbooking.
ARTKUŁ


Mata samoregulująca oraz nożyk introligatorski
To bardzo pomocna podkładka, dzięki której nie uszkodzimy blatu naszego biurka wycinając elementy nożykiem introligatorskim lub nożem do tapet. To świetne rozwiązanie na start, dzięki któremy dotniecie papier, tekturę introligatorską czy materiał do odpowiedniego rozmiaru tworząc kartki czy albumy. Maty mają od razu siatki w centymetrach lub calach, w zależności od marki, co ułatwia dbanie o proste cięcie i występuję w różnych rozmiarach. Ja sama korzystam z niewielkiej, w rozmiarze 22x29 cm. Jest na tyle duża, że spokojnie wystarcza mi gdy coś przecinam, i na tyle mała, że idealnie nadaje się na warsztaty.  Do wycinania można używać również skalpela do papieru, który często występuje w zestawie z ostrzami wymiennymi.


Trymer/Gilotyna
Te narzędzia przecinające papier bardzo ułatwiają pracę. Dodatkowo oszczędzają czas. Ja zaczynałam od trymerów. Miałam ich kilka, jednak w końcu zakupiłam gilotynę.

Niewątpliwym minusem trymera jest to, że ostrza bardzo szybko się tępią, w związku z tym warto zaopatrzyć się w kilka wymiennych, by móc je w razie potrzeby wymienić. Kilka razy zdarzyło mi się, że nie miałam zapasowych i i musiałam dodatkowo wygładzać brzegi nożyczkami ☹ Dodatkowa praca, strata czasu. Plusem natomiast jest większa dokładność cięcia. Niektóre trymery posiadają wysuwane ramię, które posiada podziałkę do 30 cm. Co istotne, większość trymerów posiada również funkcję bigowania (zaginania papieru).

Przewagą gilotyn jest to że ich ostrze nie tępi się. Jednak czasem zdarza się, że potrafią krzywo przyciąć papier, ponieważ przy nieodpowiednim przytrzymaniu papieru, może się on nam nieznacznie przesunąć pod naciskiem ostrza. Trzeba się ich „nauczyć”, jak z resztą każdego narzędzia :)
Ja dodatkowo zaopatrzyłam się również w małą gilotynę, ponieważ lubię tworzyć journale. Dla mnie jest wygodniejsza w obsłudze, nie zajmuje dużo miejsca i jest idealna do przycinania niewielkich arkuszy papieru. Jeśli bierzesz udział w warsztatach, docenisz ją za to, że jest poręczna również w podróży.


Tablica do bigowania
To narzędzie służy do wykonania rowka w kartce, dzięki któremu łatwiej ją zgiąć. Zbigowany papier nie pęka, a zagięcie jest estetyczne. Występuje w różnych rozmiarach i dołączona jest do niej kość introligatorska (coś w rodzaju plastikowego nożyka) ułatwiająca bigowanie. To narzędzie nie jest takim must have, szczególnie jeśli kupujecie gotowe bazy kartek czy albumów. Jednak możesz dzięki niemu wykonać zwykłe koperty, przestrzenne koperty 3D, pudełka w różnych rozmiarach oraz modne rozety.

Dziurkacze ozdobne
Sama mam wielkie pudło dziurkaczy o różnych kształtach. Kupowałam je nałogowo kiedy jeszcze nie miałam maszynki do wykrojników i nie było aż tylu arkuszy z elementami do wycinania. W mojej opinii najlepiej zainwestować w dziurkacze brzegowe, które pozwalają wycinać powtarzalny wzór na brzegach papieru i pięknie ozdabiają brzeg kartki, w te w kształcie koła (o różnych średnicach), do tworzenia tagów oraz specjalne do zaokrąglania rogów.
Zaletą dziurkaczy jest ich łatwe użycie i to, że są zawsze pod ręką.

O maszynce do wykrojników nie będę się tutaj rozpisywać, bo to temat rzeka :) Może powstanie o niej osobny artykuł, jeśli będziecie zainteresowani. Koniecznie dajcie znać w komentarzu.

A teraz jeszcze kilka słów o narzędziach, o których istnieniu wiem, ale ich nie używam w swojej pracowni. Są to lutownica, nagrzewnica oraz nitownica.


Nagrzewnica do embossingu
Jest to narzędzie przypominające swoim wyglądem suszarkę do włosów, które sprawdza się rewelacyjnie w takich technikach jak embossing oraz mixed media. Pomaga roztopić pudry do embossingu. Przyspiesza również schnięcie farb czy tuszy czy innych mediów. Podgrzewa również termokurczliwą folię.


Lutownica
To narzędzie wraz z odpowiednimi końcówkami ułatwi pracę wszystkim, którzy wykonują samodzielnie kwiaty z materiału.


Dłutka do kształtowania płatków kwiatów
Jeśli tworzysz kwiaty z foamiranu warto pomyśleć o zestawie do kwiatów z foamiranu Marianne Design. Zawiera 4 dłutka do kształtowania płatków oraz miękką matę, dzięki której w wygodny sposób ukształtujesz swoje kwiaty.

Nitownica
Popularny „krokodylek” Crop-a-Dile to proste w obsłudze narzędzie do osadzania nitów i oczek o różnej wielkości. Wykorzystuje się je często w scrapbookingu oraz cardmakingu. Nity - metalowe wykończenia dziurek - dodają elegancji tagom czy albumom. Nitownicę można kupić w zestawie z nitami.

Osobiście radzę sobie bez tego narzędzia, ale wiem, że są miłośnicy "krokodylka" :) Ja używam dziurkacza-kombinerek do robienia małych otworów o średnicy 6 mm. Otwory zabezpieczam później kółeczkami zrobionymi przy pomocy specjalnego dziurkacza. Tagi ozdobione w ten sposób wyglądają równie elegancko i estetycznie.


To chyba na tyle :) Mam nadzieję, że post okazał się dla Was pomocny i już wiecie w co warto zainwestować na początku swojej scrapbookingowej przygody. Pamiętajcie, że zawsze możecie do nas napisać a my chętnie pomożemy Wam w skompletowaniu scrapowej wyprawki, która będzie odpiwiednia do Waszych potrzeb.

Ściskam gorąco,
Asia z House of papers

____________________________________________________

Today I would like to introduce you to the tools used in scrapbooking. I'll start with the basic ones, must-haves that will make your work easier and I will present to you the ones that I use most often in my work.

Scissors
I will start with them, because I believe that it is a basic tool that should be on every desk. I myself use large scissors (for cutting larger elements) and small - precise ones (for cutting small elements from sheets). It is also worth getting those with a non-stick blade, which means that material such as double-sided or self-adhesive tape will not stick to their surface.

Tonic Studios Tim Holtz scissors have become very popular. I do not own them, although they are already on my shopping list, because I had the opportunity to try them and they are extremely comfortable. Therefore, if you only have the opportunity to try the scissors before buying, it is worth doing so. It is really very important that the scissors "fit well" in your hand, so that your hand does not get tired. Especially if you like to cut a lot :) At the bottom of the pages you will find some sample pairs, which you can find in our store.


Glue
A separate article has been written about glue, which I strongly encourage you to read, and to which I leave you the link below. I usually use Magic glue and bookbinding glue from Eco Scrapbooking.

ARTICLE

Self-adjusting mat and utility knife
This is a very helpful pad so that we won't damage our desk top by cutting out elements with a bookbinding knife or wallpaper knife. It's great for getting started, so you can cut paper, bookbinding cardboard or fabric to the right size to create cards or albums. The mats have grids in centimeters or inches right away, depending on the brand, making it easy to take care of a straight cut, and come in a variety of sizes. I myself use a small one, in size 22x29 cm. It's large enough that it's easily enough for me when I'm cutting something, and small enough that it's perfect for workshops.  You can also use a paper scalpel for cutting, which often comes with interchangeable blades.

Trimmer/Guillotine
These paper-cutting tools make the job a lot easier. In addition, they save time. I started with trimmers. I had several of them, however, in the end I purchased a guillotine.

The undoubted disadvantage of a trimmer is that the blades get dull very quickly, so it is worth getting several replacement blades so that you can replace them if necessary. It happened to me several times that I did not have a spare and had to additionally smooth the edges with scissors ☹ Extra work, a waste of time. The plus side, on the other hand, is the greater accuracy of the cut. Some trimmers have an extendable arm that has a scale of up to 30 cm. Importantly, most trimmers also have a creasing (paper folding) function.

The advantage of guillotines is that their blade does not dull. However, it sometimes happens that they can cut the paper crookedly, because if we hold the paper inappropriately, it can move slightly under the pressure of the blade. You have to "learn" them, as with the rest of any tools :)
I, in addition, also bought a small guillotine, because I like to create journals. For me, it's more convenient to use, doesn't take up much space and is ideal for trimming small sheets of paper. If you're taking workshops, you'll appreciate that it's handy for traveling as well.


Scoring board
This tool is used to make a groove in a piece of paper, which makes it easier to bend. The paper does not crack and the fold is aesthetic. It comes in different sizes, it comes with a bookbinding bone (something like a plastic knife) to facilitate scoring. This tool is not such a must have, especially if you buy ready-made bases of cards and albums. However, you can use it to make ordinary envelopes, spatial 3D envelopes, boxes in various sizes and fashionable rosettes.

Craft punches
I myself have a big box of punches of various shapes. I used to buy them compulsively when I didn't yet have a die-cutting machine and there weren't that many sheets with elements to cut out. In my opinion, it is best to invest in edge punches, which allow you to cut a repetitive pattern on the edges of the paper and beautifully decorate the edge of the sheet, in circle-shaped ones (with different diameters), for creating tags and special ones for rounding corners.
The advantage of punches is that they are easy to use and that they are always at hand.

About the punch machine I will not write here, because it is a river topic :) Maybe there will be a separate article about it, if you are interested. Be sure to let me know in the comments.

And now a few more words about the tools that I know exist, but I do not use them in my workshop. These are a soldering iron, a heater and a riveting iron.


Heat gun
This is a hair dryer-like tool that works superbly for techniques such as embossing and mixed media. It helps to melt embossing powders. It also accelerates the drying of paints or inks or other media. It also heats up shrink film.

Soldering iron
This tool, together with the appropriate tips, will facilitate the work of everyone who makes flowers from the material on their own.

Chisel for shaping flower petals
If you create foamiran flowers, it is worth thinking about the Marianne Design foamiran flower set. It contains 4 chisels for shaping petals and a soft mat, thanks to which you can shape your flowers in a comfortable way.

Hole Punch & Eyelet Setter
The popular Crop-a-Dile "crocodile" is an easy-to-use tool for setting rivets and eyelets of various sizes. They are often used in scrapbooking and cardmaking. Rivets - metal hole finishes - add elegance to tags or albums. A riveting machine can be purchased in a set with rivets.

Personally, I manage without this tool, but I know that there are lovers of "crocodile" :) I use a punch-combiner to make small holes with a diameter of 6 mm. I later secure the holes with circles made with a special punch. Tags decorated in this way look equally elegant and aesthetically pleasing.


Warm hugs,
Asia from House of papers