Karta Wstępu - Zimowa uliczka na bazie taga

Jeśli lubicie kamieniczki, to sądzę, że ta forma w zimowym wydaniu na pewno się Wam spodoba. Do tego projektu użyłam papierów Stamperii "Sweet Winter" oraz dodatków papierowych i rubonsów.

Jak zrobiłam ten projekt?

Na bazie taga, który kształtem przypomina domek nałożyłam niewielką ilość białego gesso. Tworząc jakikolwiek projekt mixed mediowy na bazie z hdf, zawsze nalezy nałożyć geeso. Dlaczego? Kiedyś dla eksperymentu nałożyłam Impasto bezpośrednio na bazę. Myślałam, że nie będzie konieczne gesso, ale było. Impasto ma super strukturę, jest bardzo gęste i w wielu przypadkach można je nakładać bezpośrednio na projekt. Kiedy nie mamy podłoża z Gesso, a nakładamy Impasto, wszystko na pozór jest super, problem pojawia się wtedy, gdy chcemy wyrównać warstwę - farba schodzi razem z warstą hdf :D

Po wyschnięciu warstwy gesso, nałożyłam Impasto w kolorze MINT. Następnie, gdy wyschło, nałożyłam przez maskę Impasto w kolorze BOUDOIR PINK. Z bloczka papierów wycięłam grafikę z kamieniczkami i umieściłam ją na dystansie z tektury. Następnie podwajając dystans użyłam większej wersji kamieniczek z tej samej kolekcji- zależało mi na uchwyceniu perspektywy. Tworząc kolejne dystanse umieściłam parę zakochanych w saniach z zaprzęgem koni. Dokleiłam uprzednio pogessowany i pomalowany Impasto ornament.

Kompozycja kwiatowa na saniach posłużyła mi idealnie do tego, by zbudować na niej nową, bogatszą. Dlatego właśnie na dystansach dokleiłam kwiatuszki z die cutsów i dodatkowo dołożyłam sizal wraz z kwiatkiem z tkaniny. To samo zrobiłam z górnym rogiem taga. Boki taga i dekoracyjny odlew z żywicy pomiziałam woskiem w odcieniu miedzianym.Całość posmarowałam delikatnie klejem i posypałam brokatem po to, by imitował śnieg i mrozu – chciałam jak najlepiej oddać w ten sposób zimową atmosferę.

Koniecznie dajcie znać co sądzicie o tym projekcie

Pozdrawiam Dominika z Karty Wstępu.

-

If you like tenement houses, I think you will like this form in the winter edition. For this project I used Stameria "Sweet Winter" papers, as well as paper accessories and rubons.

How did I do this project?

On the basis of the tag, which resembles a house, I put on a small amount of white gesso. When creating any mixed media project based on HDF, always apply geeso. Why? Once, for an experiment, I applied Impasto directly to the base. I thought gesso would not be necessary, but it was. Impasto is super structured, very dense and in many cases can be applied directly to the design. When we do not have a layer of gesso, and we apply Impasto, everything seems great, the problem appears when we want to even out the layer of the paint - the paint comes off together with the hdf layer: D That’s why it’s better to prepare your hdf before you start working on it.

After the gesso layer had dried, I applied MINT Impasto. Then, when it dried up, I applied the BOUDOIR PINK color Impasto through the mask. From a block of papers, I cut out a graphic with tenement houses and placed it on a cardboard distance. Then, by doubling the distance, I used a larger version of tenement houses from the same collection - I wanted to capture the perspective. Creating the next distances, I put a couple in love in a sleigh with a horse harness. I glued on the previously scratched and painted Impasto ornament.

The flower arrangement on the sleigh served me perfectly to build a new, richer one on it. That is why at distances I glued flowers from die cuts and additionally I added sisal with a fabric flower. I did the same with the top corner of the tag. I smeared the sides of the tag and the decorative resin cast with copper-colored wax, gently smeared it with glue and sprinkled it with glitter to imitate snow and frost - I wanted to convey the winter atmosphere in this way.

Be sure to let me know what you think about this project

Regards Dominik from the Entry Card.